Souhlasíte s používáním Cookies?Podmínky a prohlášení

1. UPOZORNĚNÍ

Práva k duševnímu vlastnictví, která vyplývají z veškerých textů, obrázků, fotografií, animací, videí, log a obchodních známek publikovaných na těchto stránkách, stejně jako ze způsobů, jakým je obsah těchto stránek vizuálně i technicky zpracován, jsou výlučným vlastnictvím společnosti Urban Survival s.r.o. a jakožto autorská díla podléhají ochraně duševního vlastnictví podle českých právních předpisů a dalších právních předpisů přejatých do českého právního řádu.

Všechna práva jsou vyhrazena společnosti Urban Survival s.r.o. Kopírovat, reprodukovat, umisťovat na jiných webových stránkách či jiným způsobem elektronicky či jinak publikovat, kopírovat z internetu, zveřejňovat na internetu, vysílat, nahrávat a jinak zaznamenávat, hromadně šířit, komerčně využívat, pozměňovat a upravovat, prezentovat veřejnosti či jakýmkoli způsobem distribuovat služby, webové stránky, materiály v nich obsažené či programové kódy, které tyto stránky tvoří, je povoleno pouze a výhradně pro osobní potřebu. Ve smyslu výše uvedeného lze kopírovat malé části obsahu na soukromý pevný disk počítače jednotlivého uživatele/návštěvníka těchto stránek, a to pouze za účelem jejich zhlédnutí a jen tehdy, není-li zhotovena více než jedna kopie.

Jakékoli jiné než výše popsané užití je možné pouze na základě předchozího výslovného souhlasu společnosti Urban Survival s.r.o.

Nemovitosti nabízené společností Urban Survival s.r.o. v projektu Kestřanské Dvory jsou projektovány, prezentovány a prodávány společností Urban Survival s.r.o., která si vyhrazuje právo provádět změny ve všech vizualizacích, výkresech a informacích o všech typech domů.

2. PODMÍNKY UŽITÍ

 Tyto podmínky užití se týkají internetových stránek (www.kestranskedvory.cz) a stanovují pravidla, za nichž jsou vám tyto stránky zpřístupňovány. Užívání jakéhokoli produktu či služby, které vám jsou zpřístupněny jejich prostřednictvím, podléhá dalším dodatečným podmínkám. Na tyto dodatečné podmínky budete upozorněni při přechodu na příslušnou část obsahu těchto stránek nebo při vstupu na další stránky prostřednictvím hypertextového odkazu.

V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, si vás dovolujeme informovat, že vlastníkem stránek www.kestranskedvory.cz je společnost Urban Survival s.r.o.

Kontaktovat nás můžete na adrese:

Urban Survival s.r.o.

Václavské náměstí 2132/47
110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 27146278
DIČ: CZ27146278


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 99783 vedená u Městského soudu v PrazeUžíváním stránek www.kestranskedvory.cz a www.urbansurvival.cz dáváte souhlas s veškerými zde uvedenými podmínkami, aniž by tím byly dotčeny požadavky obecně závazných předpisů českého právního řádu, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení,
Společnost Urban Survival s.r.o. , IČO: 27146278, se sídlem: Václavské náměstí 2132/47 110 00 Praha 1 - Nové Město, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 99783, jakožto správce osobních údajů (dále také jako „Urban Survival“) ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 ve spojení s Čl. 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR“) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovolují sdělit následující informace:

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Potenciální klient
  • Klient
  • Pořizování a zveřejňování fotografií na akcích Urban Survival


Souhlas se zpracováním osobní
ch údajů

Urban Survival zpracovává Vaše osobní údaje, a to v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail.

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány výlučně na základě Vámi uděleného souhlasu s jejich zpracováním, a to za účelem získání více informací o projektu Kestřanské Dvory a za účelem sjednání osobní prezentace o projektu Kestřanské Dvory.

Vaše osobní údaje budou Urban Survival zpracovávány po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedeného účelu, do doby, než bude mezi Vámi a Urban Survival uzavřena smlouva, a stanete se tak klientem Urban Survival, nejdéle však po dobu šesti měsíců od ode dne, kdy jste Urban Survival udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, pokud se nestanete klientem Urban Survival nebo, pokud nevyužijete svého práva na výmaz osobních údajů.

Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným nebo smluvním požadavkem Urban Survival, pokud Vaše osobní údaje nebudou Urban Survival poskytnuty, nebudete z její strany moci být kontaktování za účelem získání více informací o projektu Kestřanské Dvory a za účelem sjednání osobní prezentace o projektu Kestřanské Dvory.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci Urban Survival, společnostmi skupiny Urban Survival nebo jinou osobou, která pro Urban Survival zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s ní uzavřené. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty dalším příjemcům, a to zejména společnosti YD Home s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 08939934,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 333837 a dalším obchodním partnerům Urban Survival.

 

Potenciální klient

Urban Survival zpracovává Vaše osobní údaje získané při osobním kontaktu nebo z veřejně dostupných zdrojů, a to v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je oprávněný zájem Urban Survival, a to nabídka prodeje, reklama a marketing. Urban Survival je tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. f) GDPR oprávněna zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány společností Urban Survival za výše uvedeným účelem po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedeného účelu, do doby, než bude mezi Vámi a Urban Survival uzavřena smlouva, a stanete se tak klientem Urban Survival, nejdéle však po dobu 5 let ode dne, kdy jste byli ze strany Urban Survival poprvé kontaktováni, pokud se nestanete klientem Urban Survival nebo, pokud nevyužijete svého práva na výmaz osobních údajů.

Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným nebo smluvním požadavkem Urban Survival, pokud Vaše osobní údaje nebudou Urban Survival poskytnuty, nebudete z její strany moci být kontaktování za účelem nabídky prodeje, reklamy nebo marketingu.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci Urban Survival, společnostmi skupiny Urban Survival nebo jinou osobou, která pro Urban Survival zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s ní uzavřené. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty dalším příjemcům, a to zejména společnosti YD Home s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 08939934,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 333837 a dalším obchodním partnerům Urban Survival.

 

Klient

Urban Survival zpracovává Vaše osobní údaje uvedené na smlouvách, které s Vámi zavírá, tj. kupních smlouvách, smlouvách o rezervaci nemovitosti, smlouvách o budoucích kupních smlouvách, smlouvách o advokátní úschově peněz atd., a to v rozsahu:

jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, číslo účtu, telefonní číslo, e-mail, titul a profese.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost pro splnění předmětné smlouvy. Urban Survival je tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. b) GDPR oprávněna zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje bez Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje budou Urban Survival zpracovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu předmětné smlouvy, a dále po celou dobu trvání smluvního vztahu a 5 let ode dne jeho skončení, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Urban Survival v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících z předmětné smlouvy.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je požadavkem, který je nutno uvést do předmětné smlouvy. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí by však nemohla být uzavřena předmětná smlouva.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci Urban Survival, společnostmi skupiny Urban Survival nebo jinou osobou, která pro Urban Survival zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s ní uzavřené. Vaše osobní údaje budou poskytnuty dalším příjemcům, a to zejména financující bance, a to za účelem zajištění financování z Vaší strany a dále společnosti YD Home s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 08939934,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 333837.

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od Urban Survival potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u Urban Survival uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od Urban Survival opravu, výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení, zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování.

Máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svých zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie (pokud se svým obsahem výrazně neliší od již poskytnuté sady dat) je Urban Survival oprávněna účtovat si přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Právo na opravu nepřesného údaje

Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká.

Právo na výmaz osobního údaje

Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel splnění předmětné smlouvy, pokud byly zpracovávány za tímto účelem, pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů. Taktéž máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně, nebo pokud musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na Urban Survival vztahuje.

 

Právo na omezení zpracování osobního údaje

Dle Čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení, a to za předpokladu, že budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, po dobu potřebnou k tomu, aby Urban Survival mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit, zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití, Urban Survival již osobní údaje nebude potřebovat pro výše uvedený účel, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo, pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů Urban Survival či třetí strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Urban Survival převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je Urban Survival oprávněna Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle Čl. 20 GDPR byste měli právo získat od Urban Survival své osobní údaje, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů Urban Survival či třetí strany. Podání námitky způsobí, že Urban Survival již nebude oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že její zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních údajů poskytovaných Urban Survival však k takovémuto rozhodování nebude docházet.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů

Dle Čl. 7 odst. 3 GDPR jste oprávněni souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, který jste Urban Survival udělili, kdykoli odvolat. Urban Survival pak bude povinna ukončit zpracovávání Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude odvolání souhlasu doručeno, pokud na straně Urban Survival nebude existovat jiný právní důvod pro zpracovávání osobních údajů subjektu údajů předpokládaný v Čl. 6 odstavce 1 písm. b) až f) GDPR.


Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u Urban Survival uplatnit zasláním dopisu na adresu jejího sídla nebo e-mailem na adresu info@urbansurvival.cz

Urban Survival je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti.

V Praze dne 9.5.2022

 

Pořizování a zveřejňování fotografií na akcích Urban Survival

Zúčastníte-li se některé akce pořádané Urban Survival, může zde být pořízena Vaše fotografie, která může být následně zveřejněna na internetových stránkách Urban Survival a jejích sociálních sítích. O možnosti pořízení a následného zveřejnění Vaší fotografie budete vždy předem informování na pozvánce na příslušnou akci Urban Survival.

Svým vstupem na akci dáváte Urban Survival své svolení s případným pořízením a následným zveřejněním Vaší fotografie.

Účelem pořizování a následného zveřejnění pořízených fotografií z akce Urban Survival je oprávněný zájem Urban Survival na její propagaci. U jednotlivých fotografií nebude uvedena Vaše identifikace.

Vaše fotografie mohou být pořízeny pouze v průběhu příslušné akce, které se zúčastníte, a zveřejněny pouze v souvislosti s akcí, na které byly pořízeny, dokud nebudou na Vaši žádost vymazány nebo z rozhodnutí Urban Survival z internetových stránek nebo sociálních sítí odstraněny.

Při zpracování Vašich fotografií nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše fotografie budou zpracovávány zaměstnanci Urban Survival, společnostmi skupiny Urban Survival nebo jinou osobou, která pro Urban Survival zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s ní uzavřené. Vaše fotografie nebudou poskytovány dalším příjemcům.


COOKIES

Jak pracujeme se soubory typu cookie:

Jako „cookie" se označuje malý datový soubor, který se uloží na pevném disku vašeho počítače, dáte-li k tomu souhlas. Na základě vašeho souhlasu dojde k přidání souboru a cookie následně pomáhá analyzovat internetový provoz anebo vás upozorní při návštěvě určité internetové stránky. Cookies umožňují internetovým aplikacím odlišit vás jako jednotlivce. Internetová aplikace díky nim dokáže své fungování přizpůsobit vašim zájmům, neboť sbírá a ukládá informace o vašich preferencích.

Cookies vytvářející záznamy o internetovém provozu používáme k identifikaci zobrazovaných stránek. Můžeme pak lépe analyzovat údaje o návštěvnosti a naše stránky stále vylepšovat, aby lépe vyhovovaly vašim potřebám. Tato data užíváme výhradně pro statistické účely – když splní svůj účel, jsou údaje ze systému vymazány.

Cookies nám tudíž pomáhají nabízet vám lepší internetové stránky díky tomu, že můžeme monitorovat, které části považujete za užitečné a které nikoli. Cookie nám v žádném případě neumožňuje získat přístup do vašeho počítače ani k žádným dalším informacím, kromě těch, které nám dobrovolně sdělíte. Můžete si vybrat, zda cookies budete přijímat, či nikoli. Většina internetových prohlížečů cookies přijímá automaticky, jejich nastavení však můžete obvykle změnit a cookies odmítnout. Tímto způsobem se však můžete připravit o plnohodnotné využití internetových stránek.

Odkazy na další webové stránky:

Na našich stránkách můžete nalézt odkazy na jiné zajímavé internetové stránky. Pokud tyto odkazy zvolíte a rozhodnete se naše stránky opustit, dovolujeme si vás tímto upozornit, že nemáme žádnou kontrolu nad internetovými stránkami jiných poskytovatelů. Nemůžeme tudíž nést odpovědnost za ochranu vašich osobních údajů a informací, které při návštěvě těchto stránek jejich provozovatelům poskytnete, neboť neodpovídáme za to, že provozovatelé těchto internetových stránek postupují v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, jakož i dalšími právními předpisy.

Při návštěvě ostatních internetových stránek byste měli být opatrní a prostudovat si jejich části věnované ochraně soukromí.